Adatkezelési tájékoztató

 

 a https://joga21.hu/ weboldal látogatói részére.

 

Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy egységesen, értelmezhetően és áttekinthetően szabályozza a KARDOS ZSUZSANNA (a továbbiakban: „KARDOS ZSUZSANNA”) által a 1027 Budapest, Ganz utca 5-7. III. 21. szám alatt üzemeltetett JÓGA21 (a továbbiakban: JÓGA21) működése során az adatkezelést. A KARDOS ZSUZSANNA valamennyi munkatársa kiemelkedő figyelmet fordít az Ön személyes adatinak védelme és tisztességes kezelése érdekében.

Kijelentjük, hogy a személyes adatok kezelését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, és csak a szükséges mértékben, az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végezzük és betartjuk a vonatkozó jogszabályok előírásait.

A KARDOS ZSUZSANNA teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR rendelet) foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 

Az adatkezelő megnevezése

 

Név / cégnév: KARDOS ZSUZSANNA
Székhely: 1027 Budapest, Ganz utca 5-7. III. 21.
   
Weboldal megnevezése, címe: https://joga21.hu/
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://joga21.hu/gdpr/

 


 

A KARDOS ZSUZSANNA által igénybevett adatfeldolgozó:

Név / cégnév:

Motibro Kft.
Székhely: 4482 Kótaj, Kert utca 1.
Cégjegyzékszám: 15-09-084077
Weboldal megnevezése, címe: https://motibro.com
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége:

https://get.motibro.com/adatkezelesi

-tajekoztato/

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó elérhetőségei

 

ADATKEZELŐ:

Név / cégnév:

 

KARDOS ZSUZSANNA

Székhely: Budapest 1024, Káplár utca 10/b.
Levelezési cím: Budapest 1024, Keleti Károly utca 11/b
E-mail: 21@joga21.hu
Telefon: +36-20-6628300

 


 

ADATFELDOLGOZÓ:

 

Név / cégnév:

 

Motibro Kft.

Székhely: 4482 Kótaj, Kert utca 1.
Levelezési cím: 4482 Kótaj, Kert utca 1.
E-mail: hello@motibro.com
Telefon: +36 20 364 2128

 

Fogalommeghatározások

 • GDPR(General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Adatkezelési célok

A jelen tájékoztatóban foglaltak azt a célt szolgálják, hogy egyes adatkezelési célok szerint Ön meggyőződhessen a személyes adatainak kezelésével összefüggő valamennyi körülményről, azaz:

 • az adatkezelés céljáról;
 • az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről;
 • az adatkezelés jogalapjáról;
 • a kezelt adatok köréről;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az Önt megillető egyes jogorvoslati lehetőségekről.

 

KARDOS ZSUZSANNA által folytatott adatkezelések

 1. A JÓGA”’ szolgáltatásainak igénybevétele
 2. Hírlevél küldés, direkt marketing
 3. Cookie-k a holnapon

 

A JÓGA21 szolgáltatásainak igénybevétele

 

Az adatkezelés célja

A JÓGA21 szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódóan az ügyfél beazonosítása, az igénybevett szolgáltatások utáni számlázás, továbbá a kapcsolattartás.

 

Adatkezelő és adatfeldolgozó személye

KARDOS ZSUZSANNA felel Ön felé az adatkezelésért. KARDOS ZSUZSANNA a Motibro Kft. (a továbbiakban „Motibro”) adatfeldolgozó elektronikus rendszerén keresztül tartja nyilván az óralátogatásokat, valamint a bérletek érvényességét és a bérletalkalmakat. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és az adatfeldolgozó, valamint a munkatársaik csak a munkájukhoz szükséges mértékben. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A Motibro Kft adatkezelési szabályzata az alábbi linken található: https://get.motibro.com/adatkezelesi-tajekoztato/

 

Az adatkezelés jogalapja

KARDOS ZSUZSANNA és a Motibro az alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezeli, hogy Ön az adatkezeléshez hozzájárult. Az adatkezelés jogalapját képezi továbbá KARDOS ZSUZSANNA szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése.

A Motibro oldalán történő online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a KARDOS ZSUZSANNÁ -hoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

Kezelt adatok köre

 • A JÓGA21-ben történő személyes regisztráció során felvett adatok: név, továbbá e-mail cím, melyet KARDOS ZSUZSANNA YOGA papír alapon kezel és elzárva őriz.
 • A Motibro elektronikus rendszerében felvett adatok: név, e-mail cím, melyet a Motibro elektronikusan őriz.

 

Az adatkezelés időtartama

Az Ön adatait KARDOS ZSUZSANNA mindaddig kezeli, ameddig a szerződéssel kapcsolatos polgári jogi igényei nem évülnek el, azaz amennyiben Ön KARDOS ZSUZSANNA szolgáltatásait több mint 5 (öt) éve nem vette igénybe. Az igénybevett szolgáltatások esetén, amennyiben számla vagy nyugta kibocsátására került sor, abban az esetben törvényi kötelezettség a számviteli törvény szerint 8 (nyolc) évig megőrizni az adatokat.

 

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás (szerződés teljesítése)
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás (szerződés teljesítése).
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás (szerződés teljesítése).
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Rendelt termék adatai A termék azonosítása.
Regisztráció időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.

 

Hírlevél küldés, direkt marketing

 

Az adatkezelés célja

KARDOS ZSUZSANNA szolgáltatásainak népszerűsítése, hírlevél- küldés akciókról, kedvezményekről, eseményekről, órarend változásról, értesítés bérlet lejártáról, marketing célú adatkezelés KARDOS ZSUZSANNA ismertségének növelése céljából.

 

Az adatkezelő és adatfeldolgozó

KARDOS ZSUZSANNA az adatok kezelője, a direkt marketing és hírlevél küldés elnevezésű adatkezelési cél megvalósításához adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és munkatársai. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Az adatkezelés jogalapja

KARDOS ZSUZSANNA YOGA kizárólag abban az esetben kezeli az Ön elektronikus levélcímét, amennyiben Ön előzetesen, egyértelműen, és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy Társaságunk az Ön által megadott elektronikus levélcímen felkeresse. Csak abban az esetben jutunk hozzá ezen adatokhoz, amennyibe Ön közvetlenül a személyes regisztrációval, hírlevél feliratkozással, vagy honlapunkon található űrlap kitöltésével megadja ezeket. A h

 

Kezelt adatok köre

A JÓGA21 hírlevelére történő feliratkozásnál felvett adatok: név, e-mail cím.

 

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Feliratkozás időpontja Technikai információs művelet.
IP cím Technikai információs művelet.
termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődési kör (amennyiben megadásra kerül) Azonosítás, kapcsolattartás
értesülési forrás (amennyiben megadásra kerül) Azonosítás, kapcsolattartás

 

Adatkezelés időtartama

Az Ön adatainak direkt marketing céljából történő kezelése azt követően kezdődik, amikor ehhez Ön hozzájárult, és addig tart ameddig Ön a hozzájárulását nem vonja vissza. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását indokolás és korlátozás nélkül bármikor visszavonhatja személyesen, vagy postai úton küldött levél vagy az 21@joga21.hu elektronikus levélcímre küldött e-mail útján.

 

Sütik (cookie-k)

Kérjük, olvassa el részletes Cookie szabályzatunkat a  https://joga21.hu/aszf/  link alatt.

 

A honlap tárhelyének és annak kezelőjének elérhetőségei:

RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.

1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. emelet

 

Az adatkezelés célja

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

 

Az adatkezelő és adatfeldolgozó

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő és adatfeldolgozó. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Az adatkezelés jogalapja

A honlap látogatója a honlapon be tudja állítani, hogy mely cookie-k használatához járul hozzá. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

 

A kezelt adatok köre

A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói. Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

A tájékoztatás kéréshez való jog

Amennyiben az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, az 21@joga21.hu e-mail címen tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük – amennyiben annak jogi akadálya nem merül fel –, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Ezen túlmenően KARDOS ZSUZSANNA köteles törölni az Ön személyes adatait,

 • amennyiben azok kezelése jogellenes,
 • hiányos vagy téves- és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk. Az olyan adatok esetén, amit KARDOS ZSUZSANNA nem törölhet, – mert azokat bizonyos jogszabályok alapján kezelni kell (pl. számviteli bizonylatok) – úgy ezen adatkezelés ellen tiltakozhat.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti, hogy személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát.

Kérheti továbbá, hogy személyes adatai kezelését korlátozzuk akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Akkor is élhet ezzel a joggal, ha az adatkezelés célja megvalósult, de igényli adatai kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor személyes adatai kezelését korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a te, mint érintett jogos indokaival szemben.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott és az általunk automatizált módon kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (XML/XLS/CSV) az Ön részére átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

KARDOS ZSUZSANNA valamennyi munkatársa kiemelt figyelmet fordít az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmére és biztonságára. Az adatbiztonság keretében törekszünk arra, hogy megfelelően megvédjük az Ön magánszféráját, így olyan eljárásokat vezetünk be, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést.

Kérjük, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt Társaságunknál. Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu

 

Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik: Fővárosi Törvényszék, melynek elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Pf. 16.

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

 

Budapest, 2023. január 1.

KARDOS ZSUZSANNA

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás